ทนายกรุงเทพ.com094 686 7888

ทนายกรุงเทพ.com094 686 7888

เปิดหน้าต่อไป

งานบริการเครือข่ายทนายความ

ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร
ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร

พร้อมให้คำปรึกษาและบริการที่ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท Set up a Company
 • ขอใบอนุญาตทำงาน Work permit
 • ขอใบอนุญาตในธุรกิจต่างๆ Business License
 • ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทย Visa
 • บริการต่อวีซ่าทุกประเภท Visa extent
 • จัดทำบัญชี Book Keeping
 • ตรวจสอบบัญชี Auditor
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชี Consulting of Revenue 
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย Legal consulting 
 • ที่ปรึกษาเกี่ยวกับคดีความ litigation Consulting 
 • จัดหาทนายความ Lawyer arrangements 
 • รับรองเอกสารระหว่างประเทศ Notarial Services
 • จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม Adoption
 • ทำพินัยกรรม The Will
 • ทำสัญญาต่างๆ Draft Contract
 • เป็นทนายความว่าต่างแก้ต่างในคดีต่างๆ Litigation
 • บริการอื่นๆตามที่ลูกความต้องการ  Any requested from Clients