ทนายกรุงเทพ.com02 114 7521

เปิดหน้าต่อไป

งานบริการเครือข่ายทนายความ

ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร

ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร

พร้อมให้คำปรึกษาและบริการที่ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท Set up a Company
 • ขอใบอนุญาตทำงาน Work permit
 • ขอใบอนุญาตในธุรกิจต่างๆ Business License
 • ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทย Visa
 • บริการต่อวีซ่าทุกประเภท Visa extent
 • จัดทำบัญชี Book Keeping
 • ตรวจสอบบัญชี Auditor
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชี Consulting of Revenue 
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย Legal consulting 
 • ที่ปรึกษาเกี่ยวกับคดีความ litigation Consulting 
 • จัดหาทนายความ Lawyer arrangements 
 • รับรองเอกสารระหว่างประเทศ Notarial Services
 • จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม Adoption
 • ทำพินัยกรรม The Will
 • ทำสัญญาต่างๆ Draft Contract
 • เป็นทนายความว่าต่างแก้ต่างในคดีต่างๆ Litigation
 • บริการอื่นๆตามที่ลูกความต้องการ  Any requested from Clients
Legal Consulting

Legal Consulting

Company Legal Consulting

Legal consulting for a Company, Village and Juristic person of Condominium

 • Company registration free!

 • Apply work permit for foreigners free!

 • Apply 1 year immigrant Visa free!

 • Legal consulting for 1 year free!

 • In case of Trial, Pay only handling and transportation
ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้าน

 • จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ฟรี!

 • ขอใบอนุญาตทำงานให้ต่างด้าว ฟรี!

 • ขอวีซ่าเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรไทย ฟรี!

 • ให้คำปรึกษากฎหมายต้อง 1 ปี ฟรี!

 • เป็นคดีจ่ายเพียงค่าดำเนินการและค่าเดินทางเท่านั้น